ALGEMENE VOORWAARDEN Valkbike

De algemene voorwaarden Valkbike zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die Valkbike aan een klant (huurder/huurster/koper/koopster) verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden of nietig zijn, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.

 

Artikel 1. DEFINITIES EN GELDIGHEID VOORWAARDEN

Valkbike: is gevestigd te Valkenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81792786.

Klant: de partij met wie Valkbike een overeenkomst is aangegaan. Onder klant wordt tevens verstaan de partij die op haar beurt overgaat tot wederverhuur of het contracteren met derden binnen de rechtsverhouding met Valkbike. Indien de klant overgaat tot het sluiten van een weder overeenkomst met een derde, dan is zij gehouden om dezelfde waarborgen en voorwaarden met deze derde overeen te komen als genoemd in deze voorwaarden. Bij gebreke daarvan hebben deze voorwaarden ook gelding jegens deze derde, althans is enig nadeel als gevolg van het ontbreken van deze waarborgen voor rekening en risico van de klant.

Rijwiel: rijwiel(en), al dan niet gemotoriseerd / E-bikes / E-scooters, en/of elk overig door Valkbike beschikbaar gesteld goed (waaronder helm, slot, ketting, reparatiesetje, gereedschap, tas, navigatiesysteem enz.)”.

 

2 Artikel 2. OVEREENKOMST EN TOTSTANDKOMING

Offertes van Valkbike zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van aan Valkbike verstrekte gegevens, waarop Valkbike haar aanbieding baseert. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden Valkbike niet.

De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van Valkbike schriftelijk of per mail is geaccepteerd.

 

Artikel 3. DUUR VAN DE (HUUR-)OVEREENKOMST

In geval van een huurovereenkomst loopt de overeengekomen huurperiode tussen het tijdstip van aanvang en het tijdstip van inlevering zoals in deze overeenkomst staat vermeld.

Overige overeenkomsten zijn tevens aangegaan voor een periode gelijk aan de in de overeenkomst genoemde periode. Voor de verkoop en levering van goederen geldt in beginsel dat een overdracht voor onbepaalde tijd wordt overeengekomen.

Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van Valkbike en wel tegen de geldende (verlengings-) tarieven.

Tussentijdse inlevering van rijwielen maakt een einde aan de huurovereenkomst zonder dat recht op enige vermindering van de huursom bestaat.

Rijwielen dienen uiterlijk op het overeengekomen tijdstip op het vestigingsadres van Valkbike te worden ingeleverd. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de rijwielen niet op tijd zijn ingeleverd, loopt de huur door tot de tijd dat de rijwielen door Valkbike zijn ontvangen vermeerderd met een boete van € 100 per rijwiel voor elke dag (waarvan een dagdeel als een volledige dag wordt aangemerkt) dat de rijwielen te laat ontvangen zijn, onverminderd de plicht Valkbike schadeloos te stellen voor geleden schade.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft Valkbike in dat geval het recht om de (huur)overeenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en onverwijld de teruggave van de rijwielen te vorderen of deze terug te nemen ongeacht waar en bij wie de rijwielen zich bevinden. Deze bevoegdheid heeft Valkbike ook indien Klant enige andere voorwaarde van de huurovereenkomst niet naleeft.

 

Artikel 4. PRIJZEN EN KOSTEN

Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van externe partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken wijzigen, is Valkbike gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de uitvoering van werkzaamheden buiten de schuld van Valkbike wordt belemmerd of vertraagd, is Valkbike gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten bij Klant in rekening te brengen.

Meer- of minderwerk zal worden verrekend volgens de tussen Valkbike en Klant overeengekomen prijzen en afspraken.

Alle lasten, boetes en belastingen ter zake van de rijwielen in een verhuurperiode zijn voor rekening van Klant. Evenzo zijn alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden voor rekening van Klant, zoals stallingkosten, reparatie van lekke banden of vervanging van lampjes. Normaal onderhoud en reparaties ten gevolge van slijtage zijn voor rekening van Valkbike mits vooraf akkoord is gegeven door Valkbike en een bon met btw vermelding kan worden overlegd.

 

Artikel 5. WIJZIGEN EN ANNULEREN

Valkbike biedt haar klanten de mogelijkheid tot annuleren bij slecht weer. Annuleren kan dan telefonisch tot voor 12:00 uur de dag vóór de reservering. Onder slecht weer wordt verstaan: 70% kans of meer op neerslag ofwel een temperatuur lager dan 4 graden Celsius volgens “Google weer” op de betreffende plek van gebruik.

Arrangementen kunnen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang worden geannuleerd.

Bij groepen van acht tweewielers of meer gelden de onderstaande algemene annuleringsvoorwaarden voorwaarden.

Indien Klant wil wijzigen of annuleren zonder dat de slecht weer garantie van toepassing is zijn de algemene annuleringsvoorwaarden van toepassing:

bij groepen tot 8 tweewielers kunt u tot uiterlijk 7 dagen vóór start huurperiode kosteloos annuleren,

bij groepen van 8 tot 25 tweewielers kunt u tot uiterlijk 14 dagen vóór start huurperiode kosteloos annuleren,

bij groepen groter dan 26 tweewielers kunt u tot uiterlijk 3 maanden vóór start huurperiode kosteloos annuleren.

Indien geannuleerd wordt later dan de genoemde periodes geldt er een vergoeding welke afhankelijk is van bezetting en annuleringsmoment variërend van 25% tot 100% van de programmakosten.

 

Artikel 6. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Artikel 7. BETALING

De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Valkbike kan een aanbetaling op door Klant te betalen bedragen verlangen. Valkbike kan bovendien een waarborg van Klant verlangen. Klant is niet gerechtigd om de betaling van de facturen van Valkbike op te schorten of deze te verrekenen uit welke hoofde dan ook. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van Valkbike gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten of pintransacties, leiden tot kwijting van Klant.

Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en is Klant rente van 1% per maand verschuldigd. Bij niet-tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorend Besluit. Indien Klant door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde goed draagt Valkbike voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft Klant verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af) rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de gehuurde goederen een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

 

Artikel 8. GEBRUIK / AANSPRAKELIJKHEID

Valkbike kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend; enige daad of nalatigheid van Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Klant te werk zijn gesteld.

Valkbike is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Valkbike is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. De rijwielen mogen slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming door de in de huurovereenkomst genoemde, dan wel bedoelde berijder(s). De rijwielen moeten na gebruik worden ingeleverd in de staat waarin de rijwielen werden ontvangen; normale vervuiling door regen en/of modder wordt door Valkbike geaccepteerd.

Noch Valkbike zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens Klant aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.

Valkbike is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Klant of door haar ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.

Indien Valkbike aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Valkbike beperkt tot het factuurbedrag, althans tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde dan ook jegens Valkbike vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Valkbike kan aanwenden. Klant dient het gehuurde als een goed huisvader te verzorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te nemen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. De rijwielen mogen in geen geval gebruikt worden in gebieden met los zand, zoals op strand en duinen indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden/wegen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij mountainbikehuur is het dragen van een deugdelijke helm door de Valkbike verplicht. Bij gebruik van andere gehuurde rijwielen adviseert Valkbike nadrukkelijk het gebruik van een helm. Valkbike aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het niet dragen van een deugdelijke helm door bestuurder.

Klant blijft aansprakelijk bij diefstal en schade aan de gehuurde rijwielen totdat Valkbike (in het geval van transport) de rijwielen in ontvangst neemt. Bestuurder wordt geacht de wet te kennen van het land waarin hij/zij gebruik maakt van het gehuurde rijwiel en dient alle regels op te volgen. Valkbike aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van het zich niet houden aan de wet. Zo is in onze buurlanden België en Duitsland in tegenstelling tot Nederland het dragen van een deugdelijke bromfietshelm ook verplicht voor berijders van snorbrommer en snorscooters. Valkbike bied pech onderweg service in zuid Limburg en komt daarbuiten vanaf € 35,- ter plaatse.

 

Artikel 9. SCHADE, VERLIES EN DIEFSTAL

Gehuurde rijwielen zijn niet verzekerd voor diefstal- of casco-schade. Klant is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van gehuurde rijwielen, tegen bedragen welke door Valkbike naar normale normen worden vastgesteld, tenzij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. Valkbike rijwielen kunnen voorzien zijn van track&trace anti-diefstal apparatuur. Schade aan derden, veroorzaakt met een gehuurd gemotoriseerd rijwiel is verzekerd, uitgezonderd het eigen risico voor Klant van € 200 per schadegeval. Inname en/of borgteruggave vrijwaren Klant niet van zijn verplichting tot schadeloosstelling voor ontstane schade tijdens zijn huurperiode.

 

Artikel 10. RECLAMES

Reclames over door Valkbike geleverde goederen, diensten en/of werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij Valkbike te worden ingediend, bij gebreke waarvan Klant wordt de geleverde goederen, diensten en/of werkzaamheden te hebben geaccepteerd. Reclames ter zake van een factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Valkbike te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt Klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT

Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Valkbike.

 

Artikel 12. ALGEMENE VOORWAARDEN WIJZIGEN.

VB is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, naar de toekomst toe telkens ingaande de eerste dag van de maand volgend op de aangekondigde wijziging. Een en ander kenbaar gemaakt via publicatie op de website www.valkbike.n

© 2021 All Rights Reserved

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/of onjuistheden bevat. Valkbike Verhuur sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.